Projekty realizowane

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w realizację edukacyjnych projektów europejskich. Braliśmy udział w programach Socrates Grundtvig, Leonardo da Vinci i e-learning. Od roku 2006 realizujemy projekty w ramach nowego programu Uczenie się Przez Całe Życie. Uczestniczymy także w projektach strukturalnych.

Działania projektowe w większości dotyczą usprawnienia systemu edukacji. Dedykowane są różnym grupom docelowym. Czasami są to osoby defaworyzowane, a czasami specjaliści w danej dziedzinie. Pracujemy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania obejmują badania potrzeb tych grup, analizy, tworzenie dedykowanych, innowacyjnych produktów, akcje eksperymentalne i promocyjne. Bez względu na rodzaj projektu, celem każdego z nich jest poprawa sytuacji danej grupy docelowej i w efekcie stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Praca w projektach wymaga kreatywności, zaangażowania i dobrej organizacji. Przynosi wiele satysfakcji i umożliwia szerokie międzynarodowe kontakty. W ramach realizacji projektów nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami w Polsce i w całej Europie. Zyskaliśmy nie tylko profesjonalnych partnerów, ale w wielu przypadkach przyjaciół, na których możemy liczyć w różnych sytuacjach.

Do pracy – Gotowi – Start!

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Czytaj dalej...

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Głównym celem realizacji projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, które umożliwią podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Czytaj dalej...

3DP

Technologia druku 3D zyskuje co raz większa popularność i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna, elektronika czy architektura. Powoduje to wzrost zapotrzebowania rynku na pracowników posiadających umiejętności i kwalifikacje w tym zakresie.
Czytaj dalej...

ACE – Erasmus+

Tematyka projektu dotyczy edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane są do szkoleniowców, którzy pracują ucząc zwłaszcza tych dorosłych, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej. Taką sytuacją może być pozostawanie bez zatrudnienia, zamieszkanie na terenach oddalonych od dużych miast czy posiadanie niskich kwalifikacji.
Czytaj dalej...

BOSS4SME

Sektor meblarski wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, zapewnia 1,08 mln miejsc pracy w blisko 124 000 przedsiębiorstw, głównie mikro i małych, przy łącznych obrotach na poziomie 90 mld €. Sektor ten stoi jednak przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ został mocno dotknięty przez kryzys finansowy i nie zdołał jeszcze powrócić do dawnej formy. Od 2007 roku lic...
Czytaj dalej...

CES&L – Erasmus+

Osoby kończące studia zasilają rynek pracy, jednak ich umiejętności nie do końca pokrywają się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. W celu poprawienia wskaźnika zatrudnialności absolwentów uczelni wyższych, konieczne jest prowadzenie skoordynowanych działań na wielu obszarach.
Czytaj dalej...

e-CAL – Erasmus+

Projekt promuje rolę osoby wspierającej proces uczenia się (Learning Supporter) drugiego języka (Second Language Acquisition), przy wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). Jest to kluczowy aspekt w procesie samodzielnego uczenia się, w szczególności przez osoby należące do szeroko rozumianej grupy ryzyka, np. osób niepełnosprawnych, czy tych, którzy chcieliby popraw...
Czytaj dalej...

EntrInno – Erasmus+

Projekt EntrInno adresowany jest do młodych dorosłych (osób w wieku od 18 do 35 lat). W wyniku jego realizacji stworzona zostanie edukacyjna gra on-line służąca rozwijaniu u młodych ludzi umiejętności przedsiębiorczych i przywódczych, a także innowacyjności, kreatywności i współpracy.
Czytaj dalej...

Floury Food Safety

Sektor produkcji żywności jest największym sektorem na świecie, który rozwija się i rośnie z dnia na dzień. W sektorze tym wymagana jest wysoka jakość pracy oraz dynamiczni młodzi pracownicy. Z badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi pracujących w tym sektorze wynika, że nie mają oni odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a umiejętności praktyczne nabywają ucząc się metodą mi...
Czytaj dalej...

Generativity: manage it

Projekt „Generativity: manage it!” odnosi się do specyficznej koncepcji generatywności. Pojęcie to opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania i generowania nowych unikatowych umiejętności bez pomocy ze strony twórców tego systemu.
Czytaj dalej...

I Dig Stories – Erasmus+

Głównym celem projektu jest wspieranie użycia narzędzi ICT w edukacji i inicjatywach społecznych oraz promowanie interakcji, komunikacji i współpracy poprzez: opracowanie przewodnika metodologii DST (Digital Story Telling) oraz zestawu narzędzi I Dig Stories opracowanie platformy e-learning, oferującej publicznie dostępną przestrzeń dla społeczności edukacyjnej, służącej wy...
Czytaj dalej...

InMinds – Erasmus+

inminds logo
Celem projektu jest wsparcie branży poligraficznej w obliczu wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. W ostatnich latach tradycyjne media drukowane znalazły się w odwrocie, a drukarnie potrzebuję elastycznej kadry o szerokim zakresie umiejętności, którzy potrafią obsługiwać nowoczesny sprzęt, skutecznie podejmować decyzje, pracować zespołowo i szybko z...
Czytaj dalej...

Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults

Tematyka projektu dotyczy edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane są do tych spośród nich, którzy mają niski poziom tzw. umiejętności podstawowych (czytania i pisania, matematycznych oraz umiejętności cyfrowych). Głównym celem projektu jest wzrost poziomu biegłości w zakresie wspomnianych wcześniej umiejętności wśród osób o niskim poziomie wykształcenia z Rum...
Czytaj dalej...

MALL Guide – Erasmus+

Nie ma jednego sposobu uczenia się, istnieją różne typy uczących się i różne metody nauczania. Nauczyciele muszą dostosowywać swoje programy do różnych sytuacji. Proces uczenia się jest ciągły i nie odbywa się już tylko w tradycyjnej klasie. Przechodzi przez wiele etapów i może odbywać się na wiele sposobów, pod warunkiem, że sposoby te odpowiadają możliwościom uczniów i ich po...
Czytaj dalej...

Multicultural Care in European Intensive Care Units

W środowiskach międzykulturowych rola pielęgniarek, zwłaszcza tych, które pracują w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, wydaje się być szczególnie trudna. Często pracują one z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina nie jest w pobliżu, ale wymaga się od nich wiedzy dotyczącej opieki nad pacjentem z innego kręgu kulturowego lub innego wyznania.
Czytaj dalej...

NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training

Projekt NEO-COL swą tematyką wpisuje się w szeroko pojętą Edukację Morską,  w ramach której istnieje wyraźna potrzeba korzystania z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te wykorzystywane w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez oficerów przy stosowaniu przepisów kolizyjnych. Statki są coraz szybsze więc operacje na morzu podejmowane są również pod większą presją czasu...
Czytaj dalej...

Plur>E – Erasmus+

Znajomość języków obcych w edukacji szkolnej jest istotnym aspektem rozwoju uczniów, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zgodnie z doświadczeniem szkół, które zdecydowały się na wdrożenie ogólnoszkolnej polityki wielojęzyczności, wprowadzanie zmian w tym kierunku jest łatwiejsze, kiedy wszystkie zaangażowane osoby (nauczyciele, osoby decyzyjne, rodzice) wspierają się nawza...
Czytaj dalej...

SAFE

Tradycyjne modele i narzędzia edukacyjne zmieniają się uwzględniając gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i coraz większą powszechność aplikacji mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Skuteczny nauczyciel potrafi odpowiednio wykorzystać te trendy a szkoły, które je rozpoznają i najlepiej wykorzystają potencjał aplikacji zostaną liderami w edukacji.
Czytaj dalej...

SPREAD

Wśród organizacji i instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz w sektorze MŚP widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na wzmocnienie współpracy ponadnarodowej oraz zwiększenie wiedzy, kompetencji i możliwości wdrażania i efektywnego zarządzania projektami promującymi mobilność w Europie. Instytucje te chcą poznać, dostosować do swoich potrzeb oraz w...
Czytaj dalej...

Teach-D

erasmus
Różnorodność stała się wyzwaniem, z którym spotykamy się twarzą w twarz i musimy sobie radzić na co dzień. Przyjmujemy, że instytucje edukacyjne są pierwszym miejscem, w którym różnorodności spotykają się i codziennie oddziałują na siebie. Instytucje te są pierwszym filarem integracji społecznej i akulturacji. Projekt dotyczy tematyki zarządzania różnorodnością w szkole, koncen...
Czytaj dalej...

TRUSTvGLP

Tematyka projektu dotyczy edukacji z zakresu rachunkowości i finansów prowadzonej przy wykorzystaniu grywalizacji.
Czytaj dalej...

VALITS

Kwestia sezonowości w turystyce od dawna jest źródłem niepokoju wyrażonego w licznych unijnych publikacjach. Istnieje obawa, że koncentracja aktywności turystycznej w stosunkowo krótkim okresie czasu "może mieć dramatycznie negatywny wpływ na lokalną gospodarkę w ciągu całego roku" (Ecorys, 2013).
Czytaj dalej...

YEP!

Mentoring zawsze koncentruje się na partnerskiej relacji pomiędzy dwoma osobami, w której ta bardziej doświadczona (zwykle starsza) wspiera, zachęca i inspiruje osobę z mniejszym doświadczeniem (bardzo często osobę młodą).
Czytaj dalej...