O firmie

Firma Danmar Computers powstała 1 maja 2000 roku jako firma informatyczna. Głównym celem naszej działalności były i w dalszym ciągu są szkolenia oraz wdrożenia informatyczne. Jednak w miarę upływu lat, zakres usług świadczonych przez Danmar Computers był systematycznie rozszerzany.

W roku 2001 rozpoczęliśmy współpracę z PTEA Wszechnica w Krośnie przy realizacji ministerialnych projektów, w ramach których szkolimy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od tamtej pory prowadzimy wszystkie typy szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli.

W roku 2003 uzyskaliśmy autoryzację jako centrum egzaminacyjne Pearson VUE, służącą do przeprowadzania międzynarodowych testów czołowych producentów oprogramowania. Największym zainteresowaniem cieszą się egzaminy firmy CISCO.

W roku 2004 weszliśmy na ścieżkę realizacji europejskich projektów edukacyjnych, wdrażając i testując innowacyjne pomysły mające na celu usprawnienie edukacji, a także pracę na rzecz poprawy dostępu grup defaworyzowanych do systemu edukacji. Działania obejmują badania rynku usług szkoleniowych, badania sytuacji grup docelowych (osób niepełnosprawnych, imigrantów, osób bezrobotnych), tworzenie produktów projektowych oraz upowszechnianie informacji poprzez szeroko zakrojone akcje promocyjne. W wielu projektach uczestniczyliśmy jako partnerzy, a od roku 2006 jesteśmy koordynatorem projektu Transferu Innowacji kierującym grupą 8 partnerów z różnych krajów.

Od roku 2005 uczestniczymy w programach strukturalnych, w ramach których oferujemy szkolenia informatyczne dla szerokich grup uczestników – zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Wszystkie projekty zawierają analizy potrzeb uczestników mające na celu dopasowanie poziomu ich wiedzy do stopnia zaawansowania szkolenia.

Rok 2007 zaowocował uczestnictwem naszej firmy w międzynarodowym konsorcjum CONCORDE z siedzibą w Brukseli, którego celem jest praca na rzecz społeczeństwa europejskiego jako społeczeństwa opartego na wiedzy. Członkowie konsorcjum spotykają się co cztery miesiące weryfikując i ustalając plan działań.

W roku 2008 rozpoczęliśmy prace w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaczęło się pracą w dwóch projektach, w jednym byliśmy partnerem, a w drugim liderem. Celem obu projektów było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W roku 2009 weszliśmy na rynek z nowymi projektami i tym samym w naszych działaniach projektowych wspieraliśmy już nie tylko osoby pozostające bez zatrudnienia ale również pracujące i uczące się. Realizowane w tym czasie projekty dotyczyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw jak i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok 2010 był najowocniejszym jeśli chodzi o realizację projektów PO KL w Danmar Computers. Właśnie w tym roku rozpoczęliśmy realizację 5 nowych projektów i dodatkowo kontynuowaliśmy dwa z poprzedniego roku.

W roku 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu informatycznego, który zaowocował powstaniem systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject. System ten stał się naszym flagowym produktem, z którego korzystają partnerstwa w całej Europie. W międzyczasie zrealizowaliśmy projekt eksportowy systemu Solutio Digital (system klasy PLM) na rynek brytyjski. Zwiększyliśmy naszą uwagę na działalność badawczo-rozwojową, czego wyrazem była realizacja projektu w zakresie rozwoju technologii zdalnego kształcenia w metodzie Collaborative Learning w usługach szkoleniowych oraz realizacja szeregu prac eksperymentalno-rozwojowych w zakresie informatyki.

Rok 2012 przyniósł nam kolejny projekt dotyczący rozwoju aplikacji webowej do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych. Równocześnie realizowaliśmy kolejne projekty szkoleniowe, w tym dedykowane przedsiębiorstwom realizującym procesy adaptacyjne i modernizacyjne w swojej strukturze.

Początek 2013 r. przyniósł nam realizację projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego analizy wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds). Jego efektem ma być prototyp wysokowydajnego i redundantnego systemu rozproszonego składowania danych w takim środowisku. Oprócz tego, prowadziliśmy nadal szkolenia dedykowane zarówno osobom pracującym, jak i pozostającym bez pracy. W tym roku nabrała rozpędu także nasza działalność eksportowa. Skierowaliśmy na rynek brytyjski kolejny nasz produkt – technologie e-learningowe obsługiwane za pomocą urządzeń mobilnych.

W roku 2014 rozpoczęliśmy realizację 13. już projektu PO KL tym razem dotyczącego godzenia życia zawodowego z osobistym. Do tej pory w przez nas realizowanych projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeszkoliliśmy już ponad 2100 osób. Tematyka współczesnych wyzwań w zarządzaniu została przez nas podjęta jeszcze w innych projektach, które dotyczą m.in. przedsiębiorczości w grupie podwójnie wykluczonych kobiet, audytu kompetencji językowych pracowników firm, zarządzania międzykulturowego czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tych projektów realizujemy szereg inicjatyw w zakresie wzrostu umiejętności informatycznych wśród różnych grup społecznych. Wyrazem działań podejmowanych na szerokim polu informatycznym jest nasze członkostwo w największym polskim klastrze informatycznym „KlasterIT”. Równocześnie, wkraczamy na coraz to nowe rynki z naszymi produktami. Obecnie skupiamy uwagę na rynku austriackim.