O firmie

Firma Danmar Computers powstała 1 maja 2000 roku jako firma informatyczna. Głównym celem naszej działalności były i w dalszym ciągu są szkolenia oraz wdrożenia informatyczne. Jednak w miarę upływu lat, zakres usług świadczonych przez Danmar Computers był systematycznie rozszerzany.

W roku 2001 rozpoczęliśmy współpracę z PTEA Wszechnica w Krośnie przy realizacji ministerialnych projektów, w ramach których szkoliliśmy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od tamtej pory prowadzimy wszystkie typy szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli.

W roku 2003 uzyskaliśmy autoryzację, jako centrum egzaminacyjne Pearson VUE, służącą do przeprowadzania międzynarodowych testów czołowych producentów oprogramowania. Największym zainteresowaniem cieszą się egzaminy firmy CISCO.

W roku 2004 weszliśmy na ścieżkę realizacji europejskich projektów edukacyjnych, wdrażając i testując innowacyjne pomysły mające na celu usprawnienie edukacji, a także pracę na rzecz poprawy dostępu grup defaworyzowanych do systemu edukacji. Działania obejmują badania rynku usług szkoleniowych, badania sytuacji grup docelowych (osób niepełnosprawnych, imigrantów, osób bezrobotnych), tworzenie produktów projektowych oraz upowszechnianie informacji poprzez szeroko zakrojone akcje promocyjne. W wielu projektach uczestniczyliśmy jako partnerzy, a w roku 2006 rozpoczęliśmy koordynację projektu Transferu Innowacji, kierując grupą 8 partnerów z różnych krajów.

Od roku 2005 uczestniczymy w programach strukturalnych, w ramach których oferujemy szkolenia informatyczne dla szerokich grup uczestników – zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Wszystkie projekty zawierają analizy potrzeb uczestników mające na celu dopasowanie poziomu ich wiedzy do stopnia zaawansowania szkolenia.

Rok 2007 zaowocował uczestnictwem naszej firmy w międzynarodowym konsorcjum CONCORDE z siedzibą w Brukseli, którego celem jest praca na rzecz społeczeństwa europejskiego jako społeczeństwa opartego na wiedzy.

W roku 2008 rozpoczęliśmy prace w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaczęło się pracą w dwóch projektach, w jednym byliśmy partnerem, a w drugim liderem. Celem obu projektów było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W roku 2009 weszliśmy na rynek z nowymi projektami i tym samym w naszych działaniach projektowych wspieraliśmy już nie tylko osoby pozostające bez zatrudnienia, ale również pracujące i uczące się. Realizowane w tym czasie projekty dotyczyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok 2010 był najowocniejszym jeśli chodzi o realizację projektów PO KL w Danmar Computers. Właśnie w tym roku rozpoczęliśmy realizację 5 nowych projektów i dodatkowo kontynuowaliśmy 2 z poprzedniego roku.

W roku 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu informatycznego, który zaowocował powstaniem systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject. System ten stał się naszym flagowym produktem, z którego korzystają partnerstwa w całej Europie. W międzyczasie zrealizowaliśmy projekt eksportowy systemu Solutio Digital (system klasy PLM) na rynek brytyjski. Zwiększyliśmy naszą uwagę na działalność badawczo-rozwojową, czego wyrazem była realizacja projektu w zakresie rozwoju technologii zdalnego kształcenia w metodzie Collaborative Learning w usługach szkoleniowych oraz realizacja szeregu prac eksperymentalno-rozwojowych w zakresie informatyki.

Rok 2012 przyniósł nam kolejny projekt dotyczący rozwoju aplikacji webowej do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych. Równocześnie realizowaliśmy kolejne projekty szkoleniowe, w tym dedykowane przedsiębiorstwom realizującym procesy adaptacyjne i modernizacyjne w swojej strukturze.

Początek 2013 r. przyniósł nam realizację projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego analizy wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds). Jego efektem stał się prototyp wysokowydajnego i redundantnego systemu rozproszonego składowania danych w takim środowisku. Oprócz tego, prowadziliśmy nadal szkolenia dedykowane zarówno osobom pracującym, jak i pozostającym bez pracy. W tym roku nabrała rozpędu także nasza działalność eksportowa. Skierowaliśmy na rynek brytyjski kolejny nasz produkt – technologie e-learningowe obsługiwane za pomocą urządzeń mobilnych.

W roku 2014 rozpoczęliśmy realizację 13. już projektu PO KL, tym razem dotyczącego godzenia życia zawodowego z osobistym. Do tej pory w realizowanych przez nas projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeszkoliliśmy ponad 2100 osób. Tematyka współczesnych wyzwań w zarządzaniu została przez nas podjęta jeszcze w innych projektach, które dotyczyły m.in. przedsiębiorczości w grupie podwójnie wykluczonych kobiet, audytu kompetencji językowych pracowników firm, zarządzania międzykulturowego czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tych projektów realizowaliśmy szereg inicjatyw w zakresie wzrostu umiejętności informatycznych wśród różnych grup społecznych. Wyrazem działań podejmowanych na szerokim polu informatycznym stało się nasze członkostwo w największym polskim klastrze informatycznym „KlasterIT”. Równocześnie, wkroczyliśmy na nowe rynki z naszymi produktami.

Rok 2014 otworzył przed nami możliwości realizacji nowych projektów w ramach Programu Erasmus+. Rozpoczęliśmy realizację 8 międzynarodowych projektów, w tym 1 w roli koordynatora. Ponadto, kontynuowaliśmy ekspansję zagraniczną z naszymi produktami, szczególnie z systemem AdminProject, który dostosowany został do wymogów zarządzania międzynarodowymi projektami unijnymi.

W roku 2015 skupiliśmy się przede wszystkim na realizacji projektów w ramach partnerstw strategicznych Programu Erasmus+. Nasza współpraca z czołowymi uczelniami, firmami i stowarzyszeniami z Europy stała się podstawą do wypracowania wielu ciekawych rozwiązań dedykowanych m.in. edukacji osób dorosłych oraz edukacji zawodowej, w takich tematach jak: wzrost kompetencji przedsiębiorczych, zarówno poprzez szkolenia tradycyjne, jak i zastosowanie technologii ICT i podejścia grywalizacyjnego, poprawa wskaźnika zatrudnialności absolwentów uczelni wyższych, wzrost inkubacji inicjatyw społecznych czy wsparcie nowych sposobów nauczania języków obcych.

Rok 2016 przyniósł ze sobą znaczący wzrost liczby realizowanych projektów. Rozpoczęliśmy realizację 18 projektów, spośród których 3 były projektami krajowymi.  Wraz ze wzrostem liczby projektów poszerzyliśmy również ich tematykę. Choć naszą rolą jest oferowanie rozwiązań informatycznych, to jednak dzięki realizacji tych projektów nabyliśmy doświadczenia w takich dziedzinach jak: godzenie życia zawodowego z rodzinnym, interkulturowość i zarządzanie różnorodnością na różnych polach działalności człowieka, w tym w edukacji, wzmacnianie kompetencji kluczowych i podnoszenie poziomu umiejętności podstawowych wśród grup defaworyzowanych, ochrona zdrowia, funkcjonowanie sektora spożywczego, drukarskiego czy także wsparcie sektora morskiego. Dzięki efektywnej współpracy w partnerstwach mogliśmy nie tylko ulepszać nasze umiejętności informatyczne, ale też nabyć konkretną wiedzę merytoryczną z tak szerokiego zakresu.

W roku 2017 rozpoczęliśmy realizację 17 projektów oraz kontynuowaliśmy prace nad projektami rozpoczętymi wcześniej. Z wieloma z tematów zapoznaliśmy się wcześniej przy okazji innych projektów. Ułatwiło nam to zrozumienie idei projektów rozpoczynających się oraz proponowanie ciekawych rozwiązań. Wśród nowych tematów, jakie pojawiły się przy okazji realizacji projektów, były kwestie niezwykle istotne: funkcjonowanie start­­-upów oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej, edukacja w ramach przedmiotów ścisłych czy rozwój przemysłu związanego z dronami. Nadal bliskie nam są również kwestie społeczne i realizacja projektów wśród grup wykluczonych. Mamy nadzieję, że każdy nasz projekt przyczyni się do budowanie lepszego jutra, które zaczyna się dziś.