B&R

Działalność badawczo – rozwojowa firmy Danmar Computers

badaniaRealizacja prac badawczo-rozwojowych (B&R) przez podmioty należące do sektora prywatnego wyznacza najnowsze trendy praktycznego zastosowania komponentów nowej wiedzy opracowywanej wspólnie z naukowcami z wiodących ośrodków akademickich.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Danmar Computers prowadzi systematycznie prace B&R, zarówno na potrzeby własne, jak również jako podwykonawca zadań zleconych przez podmioty zewnętrzne.

Zakres tych prac obejmuje przede wszystkim eksperymentalne prace rozwojowe, które w myśl definicji wskazanej w Rozporządzeniu Komisji Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów procesów lub usług. Prace te w szczególności obejmują działalność związaną z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Do tej pory, firma zrealizowała kilka projektów należących do tej grupy B&R:

  • „Badanie wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds)”. Prace obejmowały realizację eksperymentalnych prac rozwojowych polegających na zaprojektowaniu i zbadaniu wysokowydajnego systemu składowania plików opartego na rozwiązaniu Storage Cloud, wraz ze stworzeniem elastycznego interfejsu API służącego do integracji z dowolnym systemem webowym. W projekcie badaniu poddano różne bazy danych, konfiguracje podsystemów plikowych oraz warstwę odpowiedzialną za komunikację z systemem. Testowaniu podlegały różne architektury, włączając w to rozproszone instalacje poszczególnych komponentów całego systemu. W rezultacie opisany został prototyp wysokowydajnego systemu składowania plików oparty na rozwiązaniu Storage Cloud, przeznaczony do dalszego rozwoju. Badania zostały zrealizowane w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer projektu: WND-RPPK.01.03.00-18-056/12. Okres realizacji: 01.2013-03.2015.”
  • „Badanie użyteczności interfejsu użytkownika w kursach e-learningowych”. Prace obejmowały testowanie różnych koncepcji interfejsów użytkownika w zakresie rozmieszczenia treści dydaktycznych i elementów nawigacyjnych. Rezultatem prowadzonych prac badawczych był model struktury interfejsu. Okres realizacji: 03.2011-06.2011.
  • „Analiza wydajności i optymalizacja rozłożenia serwerów wirtualnych w środowisku VMware”. Prace obejmowały konfigurację dyspozytora zasobów serwera zarządzającego maszynami wirtualnymi oraz badanie wpływu zastosowanej konfiguracji na wydajność środowisk typu guest. Prace były realizowane w kooperacji z inną firmą informatyczną. Rezultatem prowadzonych prac badawczych była konfiguracja dyspozytora zasobów serwera. Okres realizacji: 06.2011-12.2011.
  • „Funkcjonalność autorskiej technologii implementowanej w aplikacjach webowych”. Prace dotyczyły rozwoju funkcjonalności własnych technologii wykorzystywanych do programowania aplikacji webowych poprzez ich badanie, co nie było jednak związane z komercjalizacją uzyskanych wyników ani nie służyło do komercjalizacji tych technologii. Badania te służyły poszerzeniu wiedzy naukowo-technicznej. Prace były realizowane w kooperacji z inną firmą informatyczną. Rezultatem prowadzonych prac badawczych był model funkcjonalności technologii implementowanej w aplikacjach webowych oferowanych przez firmę. Okres realizacji: 09.2011-12.2011.

Uzyskane rezultaty stanowią obecnie podstawę do dalszego projektowania systemów informatycznych oferowanych przez Danmar Computers.

Oprócz wyżej wymienionych projektów B&R prowadzone były liczne działania B&R świadczone na rzecz innych podmiotów. W ramach tych działań było m.in.:

  • opracowanie planu systemu tworzenia przyrostowych i całościowych kopii zapasowych dla danych pochodzących z komputerów pracowniczych podmiotu zamawiającego eksperymentalne prace;
  • wykonanie planu środowiska zwirtualizowanego z uwzględnieniem wysokiej dostępności i migracji maszyn wirtualnych w czasie.