Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług i zakupem produktów, dalej: „Dane Osobowe” jest firma Danmar Computers Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-016 przy ul. Hoffmanowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000366024, NIP: 813-36-35-049, REGON 180614900. Korzystanie z usług lub stron internetowych lub zakup produktów firmy Danmar Computers Sp. z o.o. oznacza zgodę Państwa na praktyki dotyczące zbierania informacji oraz ich użycia w sposób i na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie dane są gromadzone

Skorzystanie z usług lub nabycie produktów firmy Danmar Computers Sp. z o.o. wymaga podania pewnych Danych Osobowych, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług lub produktów. W związku z tym, wymagane jest podanie informacji kontaktowych, jak również informacji umożliwiających dokonanie zakupu i wystawienie dowodu księgowego. Należy pamiętać, że przekazując firmie Danmar Computers Sp. z o.o. jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące innych osób należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma Danmar Computers Sp. z o.o. prosi o sprawdzanie, czy podane Dane Osobowe są dokładne i aktualne oraz o informację w przypadku jakichkolwiek zmian. Podczas każdorazowej wizyty na stronach, których właścicielem jest firma  Danmar Computers Sp. z o.o. nasz serwer sieciowy automatycznie pobierze informacje związane z wizytą. Te informacje będą zawierały: domenę URL lub domeny stron internetowych, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, strony, do których uzyskany został dostęp oraz datę i czas wizyty. Jeżeli takie informacje zostaną przez nas przyporządkowane do Państwa, to takie działanie będzie wykonane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W witrynach internetowych firmy Danmar Computers Sp. z o.o. mogą zostać zamieszczone opcjonalne ankiety dotyczące wyrażenia opinii na temat różnych produktów i usług wraz z prośbą o ich wypełnienie. Wszystkie dane przesyłane pomiędzy odwiedzającym strony wymagające logowania, a firmą Danmar Computers Sp. z o.o. są szyfrowane, co zapewnia pełną poufność przesyłanych danych. Przy pobieraniu zawartości ze stron internetowych firmy Danmar Computers Sp. z o.o. informacje dotyczące posiadanego urządzenia są sprawdzane automatycznie.

Cele, dla których informacje są używane

Zbieranie Danych Osobowych przez firmę Danmar Computers Sp. z o. o. ma na celu zapewnienie bezpiecznych, bezproblemowych i dostosowanych do potrzeb Użytkowników produktów i usług. Ponadto przekazane Danmar Computers Sp. z o.o. Dane Osobowe wykorzystywane są przez Danmar Computers Sp. z o.o. w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług i produktów oferowanych przez Danmar Computers Sp. z o.o. Firma Danmar Computers Sp. z o.o.  gromadzi i przetwarza lub zleca zewnętrznym usługodawcom, gromadzenie i przetwarzanie na rzecz firmy Danmar Computers Sp. z o.o.  Danych Osobowych Użytkowników w takim zakresie, jaki jest dozwolony lub niezbędny, w celu: przyjmowania, przetwarzania lub realizowania zamówień złożonych za pośrednictwem stron firmy Danmar Computers Sp. z o.o., wystawiania dowodów księgowych lub powiadamiania Użytkownika o stanie zamówienia, świadczenia obsługi klienta i pomocy w rozwiązywaniu problemów, porównywania informacji w celu zapewnienia ich dokładności, informowania Użytkownika o aktualizacjach i awariach usług, uzyskania opinii lub umożliwienia uczestnictwa w ankietach online, rozstrzygania sporów, weryfikacji tożsamości Użytkownika, dostosowywania, analizowania i ulepszania usług i produktów oferowanych przez firmę Danmar Computers Sp. z o.o.,  stron internetowych firmy Danmar Computers Sp. z o.o., organizowania i przeprowadzania działań marketingowych lub promocyjnych/ofert, przez firmę Danmar Computers Sp. z o.o. oraz ochrony interesów Użytkownika i firmy Danmar Computers Sp. z o.o., oraz zapobiegania oszustwom i zwalczania ich. Przekazywane Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego, opracowywania nowych funkcji w ramach świadczonych usług lub oferowanych produktów, jak również do ich doskonalenia w celu zwiększania komfortu w korzystaniu ze świadczonych usług lub oferowanych produktów.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zebrane Dane Osobowe nie będą sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia Danych Osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw firmy Danmar Computers Sp. z o.o. lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. Firma Danmar Computers Sp. z o.o. zastrzega, że Dane Osobowe mogą zostać udostępnione pewnym osobom trzecim, przy pomocy których Danmar Computers Sp. z o.o. wykonuje pewne funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie. Należy mieć na uwadze, że Danmar Computers Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane będą Dane Osobowe we wskazanym powyżej celu traktowały przekazywane Dane Osobowe zgodnie z prowadzoną przez Danmar Computers Sp. z o.o. Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto w ramach sprzedaży firmy Danmar Computers Sp. z o.o.  lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania Danych Osobowych Użytkowników.

Cookies

Wykorzystywanie przez firmę Danmar Computers Sp. z o.o. plików cookies jest wymagane w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności udostępnianych produktów i usług. Pliki cookies są przechowywane na dysku twardym osoby odwiedzającej strony należące do firmy Danmar Computers Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane w celu dostosowania indywidualnych preferencji Użytkowników oraz gromadzenia ogólnych danych statystycznych.

Zmiana danych osobowych

Użytkownik ma prawo do dostępu oraz w razie potrzeby do zmiany swoich Danych Osobowych. Niektóre informacje można wyświetlać i edytować przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się na stronie swojego konta w odpowiedniej stronie udostępnionej przez firmę Danmar Computers Sp. z o.o. Firma Danmar Computers Sp. z o.o. odpowiada na prośby dotyczące wyświetlania, korygowania, uzupełniania lub usuwania Danych Osobowych w odpowiednim czasie i po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika. Firma Danmar Computers Sp. z o.o dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące usunięcia Danych Osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe.

Dzieci

Usługi i produkty firmy Danmar Computers Sp. z o.o.  nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, jak również nie są zaprojektowane pod kątem przyciągania ich uwagi. Firma Danmar Computers Sp. z o.o. nie zbiera w swoich witrynach w zamierzony i świadomy sposób Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat, a w przypadku niektórych jurysdykcji dzieci od 13 roku życia. Zachęcamy rodziców do interesowania się działaniami swoich dzieci w Internecie, aby zagwarantować, że żadne informacje nie są uzyskiwane od dziecka bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo

Firma Danmar Computers Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Danmar Computers Sp. z o.o. Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane metody i środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Zabezpieczenie i przechowywanie danych

Informacje gromadzone przez firmę Danmar Computers Sp. z o.o. są przechowywane przez należyty okres, aby umożliwić ich wykorzystanie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma Danmar Computers Sp. z o.o. może korzystać z usług osób trzecich (firm) w celu fizycznego zbierania i przechowywania gromadzonych informacji w jej imieniu. Wszystkie takie firmy będą musiały spełniać wymagania warunków niniejszej Polityki Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Firma Danmar Computers Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności w każdym czasie. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika.
Wszystkie zmiany do niniejszej Polityki Prywatności będą w sposób wyraźny wyświetlone na stronach internetowych firmy Danmar Computers Sp. z o.o. Użytkownicy korzystający ze stron należących do firmy Danmar Computers Sp. z o.o. związani są aktualną wersją niniejszej Polityki Prywatności. Poprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są przechowywane w archiwum, aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z nimi w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Kontakt

Wszelkie prośby o dostęp do Państwa informacji, o modyfikacje Państwa informacji lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy przesyłać na następujący adres email:
lub pisemnie na adres firmy:
Danmar Computers Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów.