Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodologii i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla arytmetyki umysłowej za pomocą Abacusa (liczydła). Dzięki nim trenerzy ułatwią zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniom poprzez rozwój koncentracji, pamięci oraz kreatywnemu i analitycznemu myśleniu. Czytaj dalej...
Sektor obuwniczy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki UE, notując dużą produkcję, z wieloma przedsiębiorstwami obuwniczymi, zapewniając wiele miejsc pracy, ale małym eksportem poza Wspólnotę. Jednak przy wykorzystaniu nowych narzędzi internetowych, ten kanał sprzedaży przyniesie korzyści, zwiększając przychody ze sprzedaży zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią. Czytaj dalej...
Projekt BOOST4youth ma na celu wsparcie młodych osób poprzez dostarczenie spersonalizowanych strategii online w temacie sprzedaży transgranicznej, aby ułatwić drogę do kariery przedsiębiorców w erze cyfrowej. Czytaj dalej...
Sektor meblarski wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, zapewnia 1,08 mln miejsc pracy w blisko 124 000 przedsiębiorstw, głównie mikro i małych, przy łącznych obrotach na poziomie 90 mld €. Sektor ten stoi jednak przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ został mocno dotknięty przez kryzys finansowy i nie zdołał jeszcze powrócić do dawnej formy. Od 2007 roku lic... Czytaj dalej...
Celem projektu BRACKET jest wdrożenie, w postaci otwartych zasobów online, kluczowych technologii wspomagających kształcenie i szkolenie zawodowe. Czytaj dalej...
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych studentów i nauczycieli poprzez zapewnienie bezpłatnych zasobów e-learningowych o otwartym kodzie źródłowym. Czytaj dalej...
Kompetencje międzykulturowe w dzisiejszej rzeczywistości są kompetencjami kluczowymi ze względu na znaczny wzrost migracji i przemieszczania się ludzi w różnych krajach. Niemniej jednak rozwój kompetencji międzykulturowych nie jest jeszcze powszechny na kluczowych ścieżkach edukacyjnych. Dotyczy to szczególnie trenerów z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Czytaj dalej...
Obecnie, około 90% miejsc pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości ICT, a przed rokiem 2020, zgodnie z licznymi badaniami, w Europie będzie brakowało ponad 800 tysięcy pracowników posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe. 15 krajów UE już wprowadziło naukę programowania do programów nauczania. Jest to dużym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy w większości nie posiada... Czytaj dalej...
Według badania PIAAC dotyczącego umiejętności osób dorosłych, znaczna liczba dorosłych obywateli Europy zmaga się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania oraz liczeniem. Ponadto, brak umiejętności informatycznych wśród tych osób dorosłych jest również problemem wartym rozważenia, który stanowi przeszkodę w ich codziennym życiu. Czytaj dalej...
Projekt CONCISE ma na celu wygenerowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat komunikacji naukowej, z udziałem szerokiego grona interesariuszy, od mediów, przez polityków, naukowców, po firmy, od środowisk naukowych po organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj dalej...
Projekt CORAL to platforma do rozwijania zdolności krytycznego myślenia oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród osób długotrwale bezrobotnych i osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, że CORAL dostarczy nowych ścieżek edukacyjnych służących podnoszeniu umiejętności osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w Europie. Ponadto CORAL p... Czytaj dalej...
Zanika powiązanie pomiędzy rzemiosłem, a technologiami ICT. Założeniem tego projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie w przejściu do ery cyfrowej. Czytaj dalej...
Celem projektu DARE jest wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą we wdrażaniu integracyjnych projektów mobilności dla młodych osób o specjalnych potrzebach. Czytaj dalej...
Projekt ma na celu opracowania zintegrowanego, innowacyjnego podejścia na rzecz integracji społecznej, różnorodności i europejskiego obywatelstwa dla specjalistów pracujących z nowoprzybyłymi w celu opracowania bardziej skutecznych programów integracyjnych, mających większy wpływ na nowych przybyszy (NC). Czytaj dalej...
DigiEU to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest doświadczenie metody nauczania sprzyjającej uwadze uczniów, stymulującej i dającej przestrzeń dla potrzeby aktywnego uczestnictwa i wyrażania swoich opinii, dzięki innowacyjnym metodom nauczania (TEAL). W szczególności projekt składa się ze ścieżki, która poprowadzi uczniów do zdobycia wiedzy i podsta... Czytaj dalej...
Projekt koncentruje się na edukacji dorosłych i jakości życia seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ podczas gdy młodsze pokolenia nabywają te umiejętności praktycznie od dzieciństwa, starsi ludzie nie mieli takiej szansy tylko dlatego, że komputery i Internet nie istniały, gdy dorastali, a kompete... Czytaj dalej...
Przemysł 4.0 i technologie związane z tą koncepcją szybko się rozwijają i zaczynają mieć rzeczywisty wpływ na życie obywateli UE. Problemy zidentyfikowane przez partnerów projektu w ich krajach (ale także dzięki szeroko zakrojonym międzynarodowym badaniom), wskazują na ogromną lukę między podażą a popytem na umiejętności związane z nowymi technologiami, takimi jak robotyka, dru... Czytaj dalej...
Celem projektu jest poprawa skuteczności korzystania ze smartfonów u kobiet z niskim wykształceniem/słabszej pozycji społecznej i doposażenie ich w nowe umiejętności z zakresu ICT. Czytaj dalej...
Zintegrowane systemy zarządzania (IMS) pomagają firmom zajmującym się normami jakości, środowiska i bezpieczeństwa (głównie ISO9001, 14001 / EMAS, 45001) w celu zmniejszenia trudności związanych z wdrażaniem systemów zarządzania i kosztów utrzymania. Ponadto ten system wspiera konkurencyjność firm i wdrażanie strategii. W obrębie UE MŚP stanowią 99% firm i zatrudniają 68% praco... Czytaj dalej...
Projekt ECHE wspiera rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości obejmującej dziedzictwo kulturowe (ang. Cultural Heritage Entrepreneurship – CHE) i kompetencji cyfrowych za pomocą różnych metod takich jak: zindywidualizowane uczenie się, wspólne uczenie się i strategiczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czytaj dalej...
Projekt Edu4Sent został opracowany przy ścisłej współpracy organizacji międzysektorowych w krajach, które stanowią jedną z najważniejszych granic Europy dla migrantów (uchodźców i osób ubiegających się o azyl) przybywających z regionu Morza Śródziemnego. Kluczowym elementem naszego projektu jest umożliwienie migrantom i uchodźcom rozwijania umiejętności i uzyskania dostępu do w... Czytaj dalej...
Przemysł 4.0 ma potencjał aby zrewolucjonizować ekonomię Unii Europejskiej poprzez stymulowanie jej rozwoju i zwiększanie konkurencyjności. Jednym z elementów tej strategii jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), powszechnie znanych jako drony. Czytaj dalej...
Projekt ENGAGE koncentruje się na kształceniu dorosłych i zatrudnieniu w Europie. Główną grupą docelową są młode osoby do 29 roku życia posiadające niskie kwalifikacje, szczególnie te, które poszukują pracy i należące do grupy NEET. Drugą grupą docelową projektu są pracodawcy. Czytaj dalej...
Umiejętności przedsiębiorcze są jednym z głównych celów strategicznych ET 2020. Projekt EuroSTART został stworzony, by rozwijać te umiejętności. Będzie wspierał startupy i przedsiębiorców, którzy są grupą docelową w projekcie. Czytaj dalej...
Projekt FAMET ma na celu skupienie się na pilnych potrzebach migrantów w skali europejskiej, odpowiadając bezpośrednio na priorytety horyzontalne. Wspiera on ducha przedsiębiorczości migrantów poprzez edukację i procedury kwalifikacyjne uwzględniające kapitał ludzki w kierunku przedsiębiorczości jako parametr stabilności gospodarczej i rozwoju. Projekt skierowany jest do osób z... Czytaj dalej...
Projekt FAME ma na celu zaprojektowanie programu szkoleniowego i narzędzi pomocniczych w pokonywaniu barier technologicznych w produkcji opartej na rozwiązaniach ICT. Czytaj dalej...
Ten projekt dotyczy zagadnień związanych z umiejętnościami finansowymi, problemami migrantów i edukacją w zakresie przedsiębiorczości. Czytaj dalej...
Projekt FLIMCO ma na celu zwiększenie kompetencji finansowych wśród kobiet w społecznościach zmarginalizowanych i młodzieży należącej do grupy NEET, które znajdują się w gorszej sytuacji ze względu na ich stosunkowo niski poziom wiedzy finansowej i sposób, w jaki przekłada się to na codzienne życie. Czytaj dalej...
Technologia druku 3D znalazła już zastosowanie w przemyśle, biznesie, medycynie, w sektorze konsumenckim i wielu innych dziedzinach. Coraz częściej wykorzystywana jest również w szkołach na całym świecie. Wynika to z faktu, że technologia ta potrafi zaciekawić uczniów, podnieść ich motywację do nauki przedmiotów ścisłych, a co najważniejsze jest to przestrzeń, w której zabawa s... Czytaj dalej...
Projekt ma na celu analizę brakujących umiejętności cyfrowych trenerów i beneficjentów z pomocą narzędzia SELFIE, które opiera się na opracowanych przez Komisję Europejską ramach kompetencyjnych w zakresie technologii cyfrowych (DigCompOrg) dla organizacji działających na polu edukacji. Na podstawie analizy, opracowane zostaną narzędzia wspierające trenerów, ponieważ tylko wykw... Czytaj dalej...
Badanie UE „Women in Digital Age” (2016) pokazuje, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorze cyfrowym, ponieważ stanowią tylko 21,5% wszystkich pracowników. W ostatnich latach znaczenie miejsc pracy w tym sektorze nieustannie rośnie. Kobiety jednak boją się wybierać zawody związane z cyfyzacją. Jako powody takiego stanu rzeczy wymienia się brak inspiracji i wzorcó... Czytaj dalej...
Healthnic ma za zadanie poprawić i rozszerzyć świadomość w zakresie nawyków żywieniowych wśród imigrantów i bezrobotnych. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, koncentrując się na eliminacji ubogiej diety i dodaniu wartości odżywczej do żywności. Projekt pozwala uzyskać taką wiedzę przy pomocy specjalistów m.in. z dziedziny socjologii żywności, ż... Czytaj dalej...
Projekt IN_DIGIT2EU ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności umiędzynarodowiania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zapewnienie narzędzia integrującego, które z jednej strony oceni gotowość firm do internacjonalizacji, a z drugiej umożliwi dostęp do ścieżki edukacyjnej, dzięki której uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Ścieżka ta będzie dostosowana d... Czytaj dalej...
IN2STEAM ma na celu wzmocnienie, zachęcanie i wspieranie innowacyjnego podejścia edukacyjnego, które integruje naukę STE(A)M (stosowanie zasad sztuki i projektowania w edukacji w zakresie nauk ścisłych) w edukacji podstawowej, poprzez metody i zasoby uwzględniające płeć w celu promowania pozytywnej zmiany postaw wobec niestereotypowych wyborów w edukacji, aby przyciągnąć więcej... Czytaj dalej...
Głównym celem projektu INCAS jest podniesienie jakości uczenia się poprzez wymiany międzynarodowe dla młodych dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez lepsze przygotowanie, realizację i ocenę / walidację międzynarodowych doświadczeń związanych z mobilnością. Grupą docelową projektu INCAS są młodzi dorośli w wieku 18-30 lat, którzy są społecznie, ekonomicznie... Czytaj dalej...
INCREASE to projekt, którego celem jest zmierzenie się z aktualnymi i ważnymi potrzebami nisko wykwalifikowanych dorosłych i MŚP w Europie. Jest to bezpośrednia reakcja na ryzyko bezrobocia wynikające z procesów automatyzacji oraz przeszkód, jakie napotykają MŚP, aby zachować innowacyjność. W ramach projektu INCREASE zostaną opracowane zasoby wspierające MŚP w pokonywaniu barie... Czytaj dalej...
Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego, powiązanych usług i zaplecza technicznego, a także upowszechnianie praktyk pedagogicznych w celu wspierania wiedzy i promowania wspólnych wartości wśród młodych uczących się dorosłych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych obywateli UE (18–35 lat) i ma na celu rozwijanie ich umiejętności oraz z... Czytaj dalej...
Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania i strategii. Jednym z punktów wsparcia przedsiębiorców w działaniach międzynarodowych są izby gospodarcze oraz szeroko rozumiane instytucje zajmujące się kształceniem i edukacją zawodową, lecz większość przedstawionych wyżej jednostek nie posi... Czytaj dalej...
Projekt LOGIN ma na celu wprowadzenie nowej kwalifikacji na poziomie EQF 4 przeznaczonej dla operatorów, którzy rozwijają logistykę związaną z produkcją (Logistics Technologist - LOT) oraz powiązane systemy szkoleniowe i egzaminacyjne. Czytaj dalej...
Projekt M-Easy przyczyni się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”: zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych z zakresu umiejętności matematyki do 15%, zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 75%; zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%. Czytaj dalej...
Celem projektu M&M jest wzrost poziomu podstawowych umiejętności uczniów szkół średnich i zmniejszenie liczby osób, które porzucają szkołę ze względu na ich brak w różnym stopniu. Czytaj dalej...
Projekt Mathspeak ma na celu zapewnienie uczniom mówiącym w obcym języku narzędzi, dzięki którym będą mogli lepiej wykonywać zadania matematyczne. Kiedy uczniowie uczą się matematyki w obcym języku, sam język dodaje trudności do czegoś, co jest już abstrakcyjne i nieprzejrzyste. Badania pokazują, że uczniowie nie wykonują wtedy zadań matematycznych tak skutecznie jak mogliby. J... Czytaj dalej...
Projekt NEO-COL swą tematyką wpisuje się w szeroko pojętą Edukację Morską,  w ramach której istnieje wyraźna potrzeba korzystania z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te wykorzystywane w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez oficerów przy stosowaniu przepisów kolizyjnych. Statki są coraz szybsze więc operacje na morzu podejmowane są również pod większą presją czasu... Czytaj dalej...
Fake-newsy i pół-prawdy uwypukliły dezinformację, zjawisko, które zawsze istniało, ale z uwagi na możliwości, jakie oferuje obecnie internet, w ostatnich latach ich zjawisko gwałtownie wzrosło. Dezinformacja wpływa na wszystkie obszary wiedzy, co może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla jednostek jak i społeczeństwa. W rzeczywistości, gdy dezinformacja dotyczy bardzo wielu... Czytaj dalej...
Promowanie demokratycznej Unii Europejskiej wymaga również promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, gdzie obywatele mają znaczący udział w procesach politycznych. Jednym z celów projektu jest poznanie przekonań i poglądów społeczeństwa na zagadnienia naukowe o dużym znaczeniu na poziomie UE. Czytaj dalej...
Celem projektu jest umożliwienie pedagogom nabycie nowych umiejętności zawodowych i wiedzy, aby mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Czytaj dalej...
Sektor handlu w UE obejmuje 5,5 miliona firm, zatrudnia 29 milionów osób, 18% osób prowadzących działalność na własny rachunek i stanowi 11% PKB UE. Ma to duży wpływ na gospodarkę rynku wewnętrznego Wspólnoty. Handel detaliczny jest zasadniczo domeną lokalnego biznesu. Większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (odpowiednio 95,1% i 4,8%), które zatrudniają ponad połowę wszy... Czytaj dalej...
Cele projektu: Opracowanie zasobów koncentrujących się na wykorzystaniu umiejętności STEM, Realizacja zajęć szkolnych z przedmiotów typu STEM w celu zapoznania uczniów z nową technologią opartą na mikrokontrolerach, Stworzenie platformy internetowej, zapewniającej bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych STEM, Rozwój umiejętności STEM Czytaj dalej...
Projekt SEAMAP jest odpowiedzią na potrzebę współpracy między Centrami Kształcenia Zawodowego a światem pracy w sektorze morskim poprzez wspieranie integracji życia zawodowego w sektorze morskim z kształceniem i szkoleniem zawodowym opartym na instytucjach morskich oraz podnoszeniem umiejętności przedsiębiorczych osób z branży morskiej. Czytaj dalej...
Głównym celem projektu SEE4.0, jest wzmocnienie kluczowych kompetencji (wymaganych przez Przemysł 4.0) właścicieli i menedżerów MŚP poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych w celu wytrenowania i wyposażenia tej grupy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu Przemysłu 4.0. Czytaj dalej...
Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego trenerów i nauczycieli w celu rozwijania ich umiejętności cyfrowych na potrzeby nauczania. Projekt zakłada zwiększenie świadomości w zakresie konieczności praktykowania cyfrowej pedagogiki w klasach. Główną grupą docelową projektu są trenerzy, zwłaszcza o niskim poziomie umiejętności cyfrowych, uczący języków, zwłaszcza migrantó... Czytaj dalej...
Silver + dotyczy gospodarki senioralnej, jako nowej ścieżki promowania przedsiębiorczości i ułatwiania osobom starszym, a także niepełnosprawnym uczestnictwa oraz powrotu na rynek pracy. Projekt należy do Akcji Strategiczne Partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych. Czytaj dalej...
Sektor morski stoi teraz w obliczu trudnej sytuacji oraz pewnego paradoksu, mianowicie z jednej strony występuje obecnie niedobór młodych marynarzy, ale z drugiej strony pojawia się średnio i długoterminowe zagrożenie związane z redundancją ze względu na postęp techniczny. Czytaj dalej...
Projekt SMART-MT przyczyni się do osiągnięcia nadrzędnych celów strategii "Europa 2020": zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, naukach ścisłych i matematyce do 15% oraz wdrożenie priorytetu "Inteligentny wzrost: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach". Czytaj dalej...
Projekt SOFIA skupi się na zwiększaniu funkcji wykonawczych wśród osób dorosłych. Funkcje wykonawcze niedawno zajmowały centralne miejsce w badaniach związanych z poprawą warunków życia osób dorosłych, na skutek nowych odkryć w dziedzinie neurologii i neuropsychologii. Czytaj dalej...
Celem projektu START IN jest zaprojektowanie i rozwinięcie nowego modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Będzie on stymulował innowacje społeczne oraz przedsiębiorczość społeczną wśród ludzi młodych w ramach systemu edukacji szkolnej w Europie. W tym celu zostało powołane konsorcjum 20. lokalnych i regionalnych ośrodków szkolnych, uniwersytetów oraz organizacji świad... Czytaj dalej...
Celem projektu STEMKIT4Schools jest opracowanie narzędzi, które pomogą osobom pracującym z dziećmi zaangażować się w rozwój umiejętności dzieci w zakresie programowania oraz umiejętności STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka). Czytaj dalej...
UE znalazła się w obliczu paradoksu: podczas gdy wskaźnik zatrudnienia młodzieży wynosi 16,1%, w całej Europie jest około 2 milionów wolnych miejsc pracy. Wyjaśniono, że ten paradoks można przypisać faktowi, że "duża liczba pracodawców nie może znaleźć odpowiedniego zestawu umiejętności na rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do e-umiejętności." (Eurostat, 2017, app.1, pt.5). W... Czytaj dalej...
Głównym celem SUSTRAINY jest badanie nowych trendów rynkowych w zrównoważonym zarządzaniu biznesem oraz dostarczenie kompleksowych wytycznych do ich wdrażania przez młodych przedsiębiorców. Czytaj dalej...
Większość współczesnych ekspertów w dziedzinie metodyki podkreśla kluczową rolę zaangażowania i motywacji uczniów dla efektywnego procesu kształcenia. Uczniowie zaangażowani w naukę, wkładają w nią większy wysiłek, doświadczają bardziej pozytywnych emocji i są bardziej skoncentrowani podczas zajęć. Jest to częściowo związane z poziomem ich wewnętrznej motywacji, ale również zal... Czytaj dalej...
Projekt TICC stanowi rozwiązanie dla nauczycieli, którzy chcą być nie tylko wykładowcami, ale także twórcami treści. Projekt jest w szczególności skierowany do nauczycieli języków obcych. Celem projektu TICC jest wyposażenie nauczycieli języków w umiejętności cyfrowe umożliwiające im tworzenie własnych interaktywnych treści, które mają bardzo duży potencjał zwiększania zaangażo... Czytaj dalej...
Tematyka projektu dotyczy edukacji z zakresu rachunkowości i finansów prowadzonej przy wykorzystaniu grywalizacji. Czytaj dalej...
Dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich kwalifikacjach, nieformalne umiejętności przekrojowe są często "kluczem" dostępu do pracy i prawdopodobnie staną się one niezbędne w dzisiejszym środowisku pracy. Rozwój cyfrowy i technologiczny zastępuje wiele miejsc pracy, przez co ważne jest posiadanie umiejętności, których nie można zastąpić komputerami czy... Czytaj dalej...
Od początku kryzysu migracyjnego w 2015 roku, do Europy przybyło ponad 1mln uchodźców i migrantów, z krajów takich jak Syria, Afganistan czy Irak. Są to osoby pochodzące z różnych krajów, wychowane w różnej kulturze, posługujące się różnymi językami i wyznające różne religie. Wyzwanie przed jakim stoją obecnie kraje Europejskie, a w szczególności te które przyjęły największą li... Czytaj dalej...
Celem projektu jest zaprojektowanie, opracowanie i zatwierdzenie szeregu praktycznych i metodycznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy nauczycieli pracujących w sektorze MSP (organizacja goszcząca) oraz doradców zawodowych (profesjonalistów). Czytaj dalej...
Projekt We Tomorrow koncentruje się w szczególności na osobach przedwcześnie porzucających naukę oraz "seniorach". Projekt chce połączyć pracę obu grup w celu edukacji międzykulturowej / międzypokoleniowej i uczenia się przez całe życie. Czytaj dalej...
Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest ważną kwestią dla UE w ostatnich latach. Niemniej jednak brakuje ducha internacjonalizacji i wiedzy, aby zapewnić firmie sukces za granicą z zapewnioną pewną stabilnością. Istnieje więc przepaść między potrzebą wiedzy a dostępną wiedzą potrzebną do zapewnienia sukcesu firmie, która chce rozszerzyć działalność na obcych rynkach. Rozwijają... Czytaj dalej...