Rozkład dochodów kobiet prowadzących działalność gospodarczą – BADGE

W ramach badań ankietowych, których celem było pogłębienie analizy zagadnień omawianych w projekcie BADGE- Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs (pol. Szkolenia z doradztwa biznesowego dla kobiet przedsiębiorców), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, zapytano ponad 150 respondentek o ich dochody. W tej grupie znalazły się zarówno kobiety prowadzące działalność gospodarczą (53 respondentki), jak i nie planujących tego (91 respondentek). W grupie pań nie planujących podjęcia działalności gospodarczej, średni poziom uzyskanych dochodów był o ponad 2 600 zł niższy w porównaniu ze średnim dochodem uzyskiwanym w grupie kobiet prowadzących działalność (Tabela 1).

      Tabela 1. Statystyki opisowe dla rozkładu dochodów w obu grupach kobiet

 x Me Mo Q1 Q3 Q1-Q3 ζ
Nie planujące 3041 2600 2500 2000 3500 1500 167
Prowadzące 5698 4700 5000 3000 6791 3791 554,1
1 Decyl 9 Decyl V ϭ2 ϭ A K
Nie planujące 1500 5500 50,9 2399744 1549,1 1,4 1,7
Prowadzące 2500 11000 70,8 16273670 4034,1 2,2 5,9

Oznaczenia: w artykule przyjęto następujące oznaczenia dla omawianych wielkości statystycznych: x – dochód średni, Me – mediana, Mo – modalna, Q1 – pierwszykwartyl, Q3 – trzecikwartyl, ζ – błąd, – współczynnik zmienności, ϭ– wariancja, ϭ – odchylenie standardowe, – współczynnik asymetrii, – współczynnik kurtozy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Mediana dochodu, a więc wartość środkowa, była o ponad 2 000 zł wyższa w grupie kobiet prowadzących działalność. Najczęściej deklarowaną wartością dochodu (modalna) w grupie kobiet nie prowadzących działalności było 2 500 zł, podczas gdy w grupie pań prowadzących firmy – wartość ta była dwukrotnie wyższa. Analiza pierwszego i trzeciego kwartyla oraz różnicy między nimi wskazuje na duże zróżnicowanie i rozpiętość dochodów w grupie pań prowadzących działalność. Różnica między kwartylami w tym ostatnim przypadku jest ponad dwukrotnie wyższa niż w odniesieniu do kobiet nie planujących założenia własnej działalności gospodarczej. Analiza wartości decyli wskazuje, że w przypadku 10% gospodarstw w obu badanych grupach, wartość uzyskanego dochodu była o 500 zł niższa niż w przypadku pierwszego kwartyla. Różnica między wartością trzeciego kwartyla a dziewiątym decylem w obu grupach nie jest już tak spójna i wynosi: 2 000 zł w grupie pań nie planujących zakładania własnej działalności gospodarczej oraz ponad 4 200 zł w grupie pań prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to duże zróżnicowanie dochodowe w tej ostatniej grupie. Potwierdzają to także wartości odchylenia standardowego (s), które jest ponad dwu i półkrotnie wyższe w grupie kobiet prowadzących firmy. Wartość współczynnika zmienności (V) wskazuje, że w obu grupach zróżnicowanie dochodów jest statystycznie istotne (>10%). Wartość współczynnika asymetrii rozkładu dochodów (A) w grupie kobiet prowadzących działalność gospodarczą jest prawie dwukrotnie wyższy niż w przypadku kobiet nie planujących jej prowadzenia. Oznacza to wyższą asymetrię rozkładu w tej grupie kobiet, choć w obu przypadkach jest to asymetria prawostronna. Ostatni z kluczowych parametrów opisowych rozkładu dochodów w analizowanych grupach – współczynnik kurtozy – wskazuje na większą koncentrację dochodów kobiet prowadzących firmy. Potwierdza to też obserwacja wzrokowa wykresów rozkładów w obu grupach (Wykres 1 i 2).

 Wykres 1. Rozkład dochodów w grupie kobiet nie planujących założenia działalności gospodarczej

 BADGE wykres1 pl

Wykres 2. Rozkład dochodów w grupie kobiet prowadzących działalność gospodarczą

 BADGE wykres2 pl

Symulację rozkładów dochodów w obu badanych grupach przeprowadzono z wykorzystaniem dwuparametrycznego rozkładu log-normalnego, który jest stosowany najczęściej w przypadku analizy rozkładu dochodów (Kot, 1999, s. 41), a jego funkcja gęstości wyraża się wzorem:

BADGE wzor         (1)

W przypadku rozkładu dochodów pań nie planujących założenia własnej działalności gospodarczej najwyższy procent obserwowanych wskazań dochodu znajdował się w przedziale między 2 500 a 3 000 zł (19,7% obserwacji). Dochody do tej wartości stanowiły 68,6% wszystkich obserwacji (mediana kształtowała się na poziomie 2 600 zł).

W przypadku rozkładu dochodów pań prowadzących własną działalność gospodarczą najwyższy procent obserwowanych wskazań dochodu znajdował się w przedziale między 2 000 a 4 000 zł (35,8% obserwacji). Dochody do tej wartości stanowiły 41,5% wszystkich obserwacji (mediana kształtowała się na poziomie 4 700 zł).

Analiza rozkładów w obu grupach wskazuje, że kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują statystycznie częściej wyższe dochody niż panie nie prowadzące działalności.

Przypisy:
Kot S.M. (red.), 1999, Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

llp plbadge new

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.