Przedłużenie rekrutacji do 2 edycji projektu KOMPAS!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Danmar Computers i YouNet informują o przedłużeniu do dnia 19 maja 2016 r. rekrutacji do drugiej edycji projektu „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET”. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w 2 edycji projektu będzie prowadzone do 19 maja 2016 r., w dni pracujące od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go osobiście w Biurze Projektu lub przesłać listownie (liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu) na adres Biura Projektu u Partnera Wiodącego (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35‑959 Rzeszów, pokój 218 (1 piętro budynku), tel. (17) 867 62 14, Biuro Projektu jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem Świąt, dni wolnych ustawowo oraz dni wolnych zgodnie z uchwałą Zarządu RARR S.A.). W ramach 2 edycji projektu rozpatrywane będą wyłącznie formularze rekrutacyjne, które wpłyną do Biura Projektu u Partnera Wiodącego we wskazanym terminie tj. do 19 maja 2016 r.

W przypadku niezebrania planowanej liczby Uczestników Projektu w ramach 2 edycji projektu i realizowanej w jej ramach rekrutacji, umożliwiającej osiągnięcie założonych wskaźników Projektu termin zakończenia rekrutacji może zostać przedłużony.

UWAGA: Ze względu na założenia projektu w ramach 2 edycji rekrutowane będą wyłącznie osoby posiadające status osoby długotrwale bezrobotnej (młodzież <25 lat – osoby bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), dorośli 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).

Formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz harmonogram rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu u Partnera Wiodącego, na stronach internetowych: www.podkarpackikompas.pl, www.rarr.rzeszow.pl, www.danmar-computers.com.pl oraz w trakcie spotkań rekrutacyjnych, których wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Harmonogram rekrutacji

Zapraszamy do udziału w projekcie!