„Do pracy – Gotowi – Start!”

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że firma Danmar Computers przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu pn. Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
(Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

Więcej informacji można znaleźć tutaj.