Pierwsze warsztaty w projekcie SPREAD

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Danmar Computers odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu “SPREAD – Sharing good practices for European mobility activities development”. Warsztaty poprzedzone były szkoleniem, które odbyło się w Lizbonie w lutym 2017 roku.

Tematem warsztatów były kompetencje jakie muszą posiadać opiekunowie osób korzystających z projektów mobilnościowych. Wzięło w nich udział 18 osób, którzy w ramach swojej działalności zajmują się mobilnością zagraniczną osób młodych.

Rolę osoby opiekującej się praktykantem po stronie firmy można stosunkowo łatwo określić, gdyż wynika ona z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Jednak określenie wymagań w stosunku do kompetencji opiekunów praktyk po stronie organizacji jest dość trudne. Przy zapewnieniu odpowiedniej opieki ze strony przedsiębiorstwa współpraca między stażystą
i pracodawcą może być owocna dla obu stron. W trakcie praktyk ważną rolę odgrywa osoba, która „opiekuje” się praktykantem, pomagając mu w odnalezieniu się w nowych okolicznościach oraz wskazując możliwą drogę zawodową.

Wyodrębniono trzy główne grupy kompetencji, charakteryzujących opiekunów praktyk: pedagogiczne, społeczne, komunikacyjne. Do grup tych zaliczono między innymi: zdolność informowania, słuchania studentów, otwartość, zarządzanie i moderowanie dyskusji, instruowanie studentów, mierzenie postępów pracy studentów oraz pomoc w rozwoju kompetencji własnych. Opiekun praktyk zawodowych powinien posiadać szerokie umiejętności i kompetencje dotyczące wspierania rozwoju młodego człowieka, określania celów i jego zdolności. W tym zakresie powinien on spełniać oczekiwania studentów w sposób jak najbardziej niezawodny. Jest to bardzo ambitny cel, który można osiągnąć po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym opiekuna osób wyjeżdżających na praktykę.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.