Dochody kobiet mieszkających na wsi

badge newW ramach badań nad przedsiębiorczością kobiet podwójnie wykluczonych, zrealizowano badanie ankietowe dotyczące przedsiębiorczości kobiet pochodzących z terenów wiejskich. Badanie to obejmowało m.in. porównanie wartości dochodów uzyskiwanych przez panie prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Analiza podstawowych wartości statystyk opisowych dla danych wykazała, że średni miesięczny dochód uzyskany przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą wyniósł 5242 zł i był o 2324 zł wyższy od dochodów kobiet nieprowadzących działalności gospodarczej. Panie nieprowadzące działalności uzyskiwały średnio dochód na poziomie 2919 zł.

Mediana, czyli wartość dzieląca całą badaną zbiorowość na dwie równe części, wyniosła odpowiednio: 4500 zł dla pań prowadzących działalność gospodarczą i 2500 zł dla pań nieprowadzących jej. Minimalne dochody kobiet prowadzących działalność były o 500 zł wyższe od dochodów kobiet nieprowadzących działalności i wyniosły 1500 zł. Różnica między wartościami maksymalnymi dochodów wynosiła aż 5000 zł. Panie prowadzące działalność osiągały średnio w badanym okresie dochody w wysokości 12000 zł, podczas gdy ich koleżanki nieprowadzące działalności – tylko 7000 zł. Analizując zróżnicowanie dochodów, warto zwrócić uwagę na wartość współczynnika zmienności, który jest statystycznie istotny w obu przypadkach, jednak wyższy w grupie pań prowadzących działalność gospodarczą, co świadczy o większym wewnętrznym zróżnicowaniu dochodów w badanej grupie. Potwierdza to także wartość kurtozy, która jest niższa w tej właśnie grupie i sugeruje bardziej spłaszczony rozkład wskazywanych wartości.  

Również ocena użyteczności dochodu wykazywała znaczące różnice w obu grupach kobiet (Wykres 1).

Wykres 1. Ocena użyteczności dochodów kobiet prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej a mieszkających na wsi.

 badge ocena uzytecznosci dochodow

Źródło: opracowanie własne

Na wykresie 1 zaprezentowano poziomy dochodów i przypisywaną im ocenę użyteczności na skali werbalnej. Panie prowadzące działalność gospodarczą potrzebowały większego dochodu nawet w przypadku oceniania go jako „bardzo zły”. Wraz ze wzrostem użyteczności, wzrastała wartość dochodów, ale też i różnica w ich poziomach wskazywanych przez panie prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej. Wartość dochodu ocenianego jako „bardzo dobry” wynosił 7943 zł w grupie pań prowadzących działalność oraz 5172 zł w grupie pań nieprowadzących działalności.

Zaprezentowane wyniki badań stanowią element upowszechniania działań i rezultatów projektu „BADGE: Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie realizowanego przez Danmar Computers wspólnie z partnerami z siedmiu krajów pod kierunkiem greckiego stowarzyszenia „Family and Childcare Centre”. Celem projektu jest transfer i adaptacja innowacyjnego programu wsparcia dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, który dzięki szkoleniom i warsztatom z umiejętności miękkich i zawodowych pomoże usamodzielnić się i założyć własną firmę. 

llp pl Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.