ACE – Raport z seminarium upowszechniającego nr 2 dla nauczycieli osób dorosłych

W Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się drugie seminarium upowszechniające w ramach projektu ACE – Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku wzięli udział nauczyciele osób dorosłych. Piętnastu przedstawicieli grupy docelowej reprezentowało uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne oraz organizacje szkoleniowe.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie idei projektu ACE. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji wspomnianych wyżej szkoleniowców w dziedzinach innowacji społecznych, przedsiębiorczości i kompetencji komputerowych co prowadzić ma do efektywniejszej pracy, dzięki której osoby dorosłe będą chętniej uczestniczyły w edukacji i będą bardziej zainteresowane uczeniem się.

Projekt zakłada opracowanie trzech głównych rezultatów: programu dla szkoleniowców, który będzie promował przedsiębiorczość wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji, materiałów szkoleniowych i narzędzi komputerowych wspierających szkolenia oraz przewodnika dla szkoleniowców wyjaśniającego w jaki sposób pracować wykorzystując nowy program i materiały szkoleniowe.

Zaprezentowano również bardzo szczegółowo pięć modułów, które dotyczą: podstaw przedsiębiorczości LSE, wykorzystania ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE, promocji szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oceny umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE, podnoszenia  świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji.

Prowadzący spotkanie poprosili zebranych o wykonanie testu samooceny, który jest dostępny na platformie. Rezultaty były dość zaskakujące, gdyż wykazały niski poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczego stylu życia. Następnie zebrani pracowali w grupach nad wybranymi ćwiczeniami praktycznymi. W czasie dyskusji wykładowcy i nauczyciele zapytali czy mogą wykorzystać materiały z platformy w czasie zajęć dydaktycznych z osobami dorosłymi uczącymi się, gdyż mają one bardzo dużą wartość dydaktyczną. Dużo uwagi poświecono również historiom sukcesu, które jak ocenili zebrani mogą stać się bodźcem dla osób potrzebujących motywacji do założenia własnej działalności. Na koniec spotkania każdy z uczestników zaprezentował swoje wnioski.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.