Postępy prac w projekcie I-POOL

Partnerzy projektu i-Pool zakończyli już realizację pierwszego rezultatu intelektualnego O1 przewidzianego w ramach projektu: raport dotyczący istniejących narzędzi i dobrych praktyk w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych (tzw. OER, np. elearningu, aplikacji internetowych, testów walidacyjnych, itp.), które miałyby na celu wsparcie edukacji osób dorosłych o niskim poziomie wiedzy.

OER jest akronimem od angielskiego wyrażenia Open educational resources (Otwarte zasoby edukacyjne), które oznacza dokumenty i media udostępniane na tzw. wolnych licencjach, a które wspierają proces kształcenia i oceny oraz które mogą być wykorzystywane również w celach badawczo-naukowych.

Prace nad tym rezultatem można podsumować w 3 kolejnych krokach:
Krok 1: każdy z Partnerów przeprowadził wyczerpujące badania dotyczące OER, które obejmowały określone obszary przypisane poszczególnym instytucjom (m.in. wyniki projektów w ramach danego programu, wyniki dotyczące poszczególnych krajów, etc.) zgodnie z przyjętą metodologią (w celu uniknięcia dublowania się wyników badań w danym obszarze).
Krok 2: każdy z Partnerów wybrał 10 narzędzi oraz 5 dobrych praktyk, sklasyfikowanych według różnych kategorii opracowanych przez partnerów w ramach realizacji O1, które będą zamieszczone w wersji on-line w rezultacie intelektualnym nr 2 (tzw. O2). Wybrane OER zostały podzielone wg 8 zdefiniowanych kompetencji kluczowych, takich jak: komunikacja w językach obcych, kompetencje matematyczne, kompetencje cyfrowe, nauka uczenia się, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości.
Krok 3: W celu oceny jakości narzędzi i najlepszych praktyk poproszono dwóch ekspertów zewnętrznych w każdym z krajów partnerskich, o ich analizę i ocenę (w skali od 1 do 4) wraz z własnym komentarzem i sugestiami. Wszystkie oceny były pozytywne, zaś przedstawiony materiał oceniony został jako użyteczny.
Ten rezultat posłuży do opracowania kolejnego rezultatu zaplanowanego w ramach projektu, tj. aplikacji internetowej w otwartym dostępie (OER). Będzie to repozytorium narzędzi (baza danych), którego głównym celem będzie wsparcie osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w edukacji i szkoleniu z zakresu podstawowych umiejętności i kompetencji, ocenie swoich kompetencji oraz prezentujące dobre praktyki w tym zakresie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.