Reverti – PO KL 7.2.1

REVERTI – PO KL 7.2.1
REVERTI – Aktywny powrót na rynek pracy
Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-035/08-00
Czas realizacji: 01.2009 – 12.2009

Opis projektu

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego. Grupą docelową projektu REVERTI były osoby długotrwale bezrobotne i osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami w/w powiatów.
W projekcie wzięło udział 90 Beneficjentów Ostatecznych (60 osób długotrwale bezrobotnych i 30 osób niepełnosprawnych), którzy przeszli obligatoryjną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Aktywizacja ta obejmowała: Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe; szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz nabywania społecznych kompetencji kluczowych; wsparcie doradcze – indywidualne i grupowe; szkolenia językowe; szkolenie z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych; szkolenia według potrzeb; staże w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych (dla 30 BO). Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/reverti

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Rzeszów, Polska