F.A.M.E.T.

F.A.M.E.T. – Fostering Adult Migrant Entrepreneurial Training and Qualification
Numer projektu: 2019-1-DK01-KA204-060186
Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021

Opis projektu

Projekt FAMET ma na celu skupienie się na pilnych potrzebach migrantów w skali europejskiej, odpowiadając bezpośrednio na priorytety horyzontalne. Wspiera on ducha przedsiębiorczości migrantów poprzez edukację i procedury kwalifikacyjne uwzględniające kapitał ludzki w kierunku przedsiębiorczości jako parametr stabilności gospodarczej i rozwoju. Projekt skierowany jest do osób zmarginalizowanych i dyskryminowanych w celu zapewnienia równych praw do edukacji i rozwoju. Projekt FAMET jest odpowiedzią na potrzeby migrantów w zakresie wykluczenia społecznego. Integracyjne szkolenie i podnoszenie umiejętności i kompetencji ma na celu podniesienie wydajności na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

Cele projektu:

  • stworzenie i podniesienie umiejętności i kompetencji dorosłych migrantów poprzez przeprowadzenie samooceny,
  • wzmocnienie kompetencji dorosłych migrantów poprzez dostarczenie im istotnych i aktualnych informacji na temat stanu wiedzy na poziomie krajowym,
  • motywowanie i wzmacnianie pozycji grupy docelowej i wszystkich zainteresowanych stron w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia – opracowywanie szkoleń, które są dostosowane do potrzeb dorosłych migrantów, aby wspierać zwiększanie ich kompetencji i umiejętności,
  • rozpowszechnianie wyników w celu dotarcia do jak największej liczby dorosłych migrantów w całej Unii Europejskiej,
  • opracowanie trwałych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi dla przyszłych pokoleń

Grupy docelowe:

  • dorośli migranci (certyfikowani i niecertyfikowani),
  • dorośli migranci prowadzący działalność gospodarczą (od trzech lat lub przedsiębiorstwa zagrożone upadłością),
  • decydenci polityczni, stowarzyszenia, centra zatrudnienia, ośrodki pracujące z migrantami, organizacje wolontariackie władz regionalnych,
  • uczniowie z grup defaworyzowanych, w szczególności z barierą językową.

Strona internetowa: https://famet.erasmus.site/

Partnerzy

Aalborg Universitet – Dania – Koordynator
Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
Danmar Computers Sp z o.o. – Polska
Kainotomia& Sia EE – Grecja
Euro-Net – Włochy
Crossing Borders – Dania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.