CONCISE

CONCISE – Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science
Numer projektu: SwafS-19-2018-2019 / H2020-SwafS-2018-2020 (RIA), ID 824537
Czas realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2020

Opis projektu

Projekt CONCISE ma na celu wygenerowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat komunikacji naukowej, z udziałem szerokiego grona interesariuszy, od mediów, przez polityków, naukowców, po firmy, od środowisk naukowych po organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

CONCISE ma na celu dostarczanie wiedzy jakościowej poprzez konsultacje obywatelskie na temat środków / kanałów (media i sieci społeczne, doświadczenie życiowe, krewni, religia, ideologia polityczna, system edukacyjny …), dzięki którym obywatele UE zdobywają wiedzę naukową związaną z nauką, oraz jak ta wiedza wpływa na ich przekonania, opinie i percepcje.
W tym celu CONCISE zbada zrozumienie 500 obywateli (reprezentujących 500 milionów obywateli UE) dotyczących czterech wybranych tematów: szczepionek, medycyny podstawowej i alternatywnej (CAM), genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i zmiany klimatu.

CONCISE przeprowadzi konsultacje obywatelskie w czterech krajach: Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania), Vicenzy (Włochy), Trnawie (Słowacja) i Łodzi (Polska), z udziałem 100 obywateli w każdym kraju (wybrani wolontariusze i przedstawiciele różnych grup społecznych, biorąc pod uwagę płeć, wiek, poziom wykształcenia, mniejszości etniczne, osoby niepełnosprawne i kariery zawodowe). Ich zrozumienie i stanowisko w tych czterech tematach naukowych zostaną ocenione, zweryfikowane, porównane i przeanalizowane, a następnie opublikowane przez konsorcjum projektu. Opinie obywateli będą rejestrowane; transkrybowane i analizowane za pomocą oprogramowania językoznawczego, w celu uzyskania różnorodnych różne wskaźników, które mogą pomóc decydentom w bardziej bezpośrednim i owocnym przekazie, unikając nieporozumień.

Wyniki CONCISE będą łatwo skalowalne, a ich metodologia może być stosowana w innych krajach europejskich w celu polepszenia komunikacji naukowej w całej Europie.

Strona projektu: www.concise-h2020.eu

Partnerzy

UNIVERSITAT DE VALENCIA – Hiszpania
OBSERVA – Włochy
TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE – Słowacja
INSTALOFI LEVANTE SL – Hiszpania
Danmar Computers sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS – Portugalia
Asociación Española de Comunicación Científica – Hiszpania
UNIWERSYTET LODZKI – Polska
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA – Hiszpania

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.