Nowe kwalifikacje – Kapitał Ludzki 6.1.1

Nowe kwalifikacje – PO KL Poddziałanie 6.1.1
Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób bezrobotnych
Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-105/09
Czas realizacji: 01.2010 – 04.2011

Opis projektu

Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia przez 44 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego. Grupę docelową projektu stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy z województwa podkarpackiego, a w szczególności kobiety oraz osoby młode w wieku 18-34.
W projekcie wzięło udział 216 osób. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu: administrator sieci komputerowych; serwisant sprzętu komputerowego; projektant grafiki komputerowej; specjalista ds. wynagrodzeń; obsługa i rozliczanie projektów UE; pracownik administracyjno – biurowy; asystent ds. księgowości. Dodatkowo wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu Przewodnik Poszukiwania Pracy. Programy kursów opierały się głównie na praktycznych zajęciach nauki zawodu, co pozwoliło na zdobycie przez BO wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w specjalizacji danego kursu. Ponadto część szkoleń realizowana była również w formie e-learningu, który pozwala na zwiększenie efektywności przeprowadzonych szkoleń oraz zwiększa umiejętności BO projektu w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych oraz obsługi urządzeń ICT.

Projekt zrealizowany został bez udziału partnerów.