Animator – IW EQUAL

Animator – Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „ANIMATOR”
Numer umowy: EQ/025/A/d1/2005, EQ/025/A/d2/2005, EQ/025/A/d3/2005
Czas realizacji: 11.2004 – 03.2008

Opis projektu

Celem głównym projektu „Animator” było wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wypracowanie i przetestowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Partnerstwo ANIMATOR miało charakter geograficzny. W wyniku prac Partnerstwa został stworzony unikalny, skuteczny system współpracy między organizacjami wywodzącymi się z różnych sektorów działających na rzecz niwelowania barier i praktyk dyskryminacyjnych na lokalnych rynkach pracy.
Osią tego systemu była koncepcja animatora i partnerstw lokalnych skupiających reprezentantów najważniejszych podmiotów rynków pracy. Model wsparcia w ramach projektu „ANIMATOR” polegał na utworzeniu grupy animatorów – osób, które w trakcie trwania projektu nabyły odpowiednią wiedzę, po czym sprawowały indywidualną opiekę nad dyskryminowanymi grupami. Wsparcie kierowane było nie tylko do indywidualnych osób, ale obejmowało całe rodziny i środowiska. Proponowane działania wypracowały skuteczne metody aktywizacji społeczności lokalnych adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku i odpowiadających na potrzeby najsłabszych grup. System taki został przetestowany podczas pracy małych 15 – 20 osobowych grup bezrobotnych prowadzonych przez animatorów, po 5 na trzech reprezentatywnych dla województwa obszarach: obszar poprzemysłowy (restrukturyzowany) – powiat tarnobrzeski; obszar popegeerowski – powiat bieszczadzki; obszar wiejski – powiat rzeszowski ziemski. Grupę docelową stanowiły osoby niepełnosprawne; bezrobotne kobiety w wieku 25-34 lat; młodzież do 25 roku życia, pozostająca na bezrobociu powyżej 1 roku; bezrobotni mężczyźni powyżej 45 roku życia; bezrobotne matki samotnie wychowujące dzieci do 7 roku życia. W ramach projektu bezrobotni podnosili swoje kwalifikacje odpowiednio do rozpoznanych braków m.in. poprzez oferowane szkolenia oraz doradztwo: w zależności od potrzeb (szkolenia komputerowe, językowe, specjalistyczne); kursy prawa jazdy; pomoc w znalezieniu pracy; doradztwo zawodowe; pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego; dotacje dla osób pragnących założyć samodzielną działalność gospodarczą; doradztwo biznesowe. W ramach partnerstwa realizowane były 3 umowy o współpracy ponadnarodowej (TCA): ROMA, PEGASES, NOVA.

Partnerzy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (lider)
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego
BD Center Consulting
Danmar Computers
Ideo
Podkarpacka Wspólnota Organizacji Socjalnych PoWOS
Podkarpacki Klub Biznesu
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
SDS w Ustrzykach Dolnych
Stowarzyszenie na rzecz kobiet poszukujących pracy „Victoria”
Stowarzyszenie „Wsparcie” z Nowej Dęby
Stowarzyszenie „B-4″
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie