Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii
Numer projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15
Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Opis projektu

Głównym celem realizacji projektu było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, które umożliwiały podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Całość działań realizowanych w ramach projektu opierała się o doświadczenia podobnych podmiotów działających w Wielkiej Brytanii. Rozwiązania te, dzięki uczestnictwu w projekcie partnera zagranicznego, zostały zaadaptowane do warunków polskich na różnych szczeblach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

W ramach projektu powstała pierwsza w Polsce Platforma Internetowa poświęcona w całości tematyce godzenia życia zawodowego i prywatnego, na której zamieszczone były m.in. kursy e-learningowe o tej tematyce, filmy tematyczne dedykowane pracodawcom, model współpracy między różnymi podmiotami działającymi na rynku pracy oraz forum tematyczne i rekomendacje dla instytucji chcących wdrożyć zasady „work life balance”.

Strona projektu: wlb.e-wspolpraca.pl

Partnerzy

BD Center Spółka z o. o. – Rzeszów, Polska (Wnioskodawca)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Torridge Training Consultants Ltd – Bideford, Wielka Brytania