Paszport do eksportu – etap I – Innowacyjna Gospodarka 6.1

Paszport do eksportu – etap I – PO IG 6.1
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu produktu firmy Danmar Computers na rynek brytyjski
Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-043/10
Czas realizacji: 08.2010 – 12.2010

Opis projektu

Celem projektu był zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, który zawierał strategię rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim. Przedmiotem eksportu był system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą produkcyjną. Doradztwo świadczone w ramach projektu obejmowało analizę kilku kluczowych kwestii, m.in.: pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku systemów informatycznych, badanie brytyjskiego rynku systemów informatycznych jako rynku docelowego dla działalności eksportowej, czy też badanie aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących możliwość eksportu i obrotu systemem informatycznym.
W ramach godzin doradztwa sporządzony został dokument zawierający rekomendacje rozwoju działalności eksportowej, harmonogram wdrożenia poszczególnych działań oraz przewidywane koszty wprowadzenia systemu informatycznego na rynek brytyjski.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.