Valits 2.0

Valits 2.0 – VALidating Informal and Transversal Skills for Disadvantaged and Low Skilled Persons
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-065683
Czas realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich kwalifikacjach, nieformalne umiejętności przekrojowe są często „kluczem” dostępu do pracy i prawdopodobnie staną się one niezbędne w dzisiejszym środowisku pracy. Rozwój cyfrowy i technologiczny zastępuje wiele miejsc pracy, przez co ważne jest posiadanie umiejętności, których nie można zastąpić komputerami czy robotami. Osoby w niekorzystnej sytuacji i o niskich kwalifikacjach często nie posiadają formalnych kwalifikacji i nie są świadome swoich umiejętności przekrojowych, takich jak praca zespołowa czy praca pod presją czasu. Pierwszym krokiem dla tych grup jest uznanie ich osobistych nieformalnych umiejętności przekrojowych, a następnie wykorzystanie ich w celu znalezienia zatrudnienia lub nauczenia się nowych umiejętności.

W trakcie realizacji projektu, zostaną opracowane trzy główne rezultaty:

  1. Narzędzie walidacji VALITS 2.0.
  2. Skills Learning Guide – aplikacja dla osób o niskich kwalifikacjach.
  3. Podręcznik szkoleniowy dla doradców ds. kwalifikacji zawodowych VALITS 2.0.

Grupy docelowe:

  • Osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach i grupy w niekorzystnej sytuacji, tj. migranci, mniejszości etniczne i osoby niepełnosprawne.
  • Konsultanci ds. kwalifikacji zawodowych w urzędach pracy i agencjach pośrednictwa pracy.
  • Pracodawcy nisko wykwalifikowanych pracowników.

Poprzez włączenie do metodologii projektu elementów narzędzi UE (takich jak ECVET, Europass i ESCO), projekt opracuje model, który będzie mógł zostać wykorzystany przez inne grupy docelowe, w celu wspierania mobilności siły roboczej w różnych sektorach oraz stworzenia elastycznych metod, zgodnych z potrzebami i celami uczących się. W ten sposób projekt będzie stanowił istotny wkład w „Program na rzecz nowych umiejętności dla Europy”, który ma na celu „lepsze wykorzystanie dostępnych umiejętności” oraz spełnienie wymogów strategicznych ram ET2020.

Strona internetowa: https://valits.eu/

Partnerzy

Koordynator – Sea Teach S.L – Spain
Videnscenter for Integration – Denmark
Danmar Computers Sp z o.o. – Poland
SMC Studien und Management Center gGmbH – Austria
Clube Intercultural Europeu – Portugal

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “Valits 2.0

Comments are closed.